STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY CẤP Thời gian thu hồi GHI CHÚ
1 Công ty TNHH Điện cơ QPB91 Miền Bắc HQ.011.15 20/01/2015 Thu hồi theo quyết định số 96/2017/QĐ-BQC ngày 05/08/2017
2 Công ty TNHH Nhật Nam HD HQ.056.15 24/09/2015 Thu hồi theo quyết định số 97/2017/QĐ-BQC ngày 05/08/2017
3 Công ty  cổ phần sản xuất, dịch vụ thương mại Hoàng Gia Việt TA.006.15.01;TA.006.15.02; TA.006.15.03,TA.006.15.04 30/7/2015
4 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Công TA.002.16.01; TA.002.16.02; TA.002.16.03 10/3/2016 Thu hồi theo quyết định số  45/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017
5 Công ty cổ phần chè cờ đỏ Mộc Châu HA.001.15.10 22/02/2015 Thu hồi theo quyết định số  47/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017
6 Hội cam sành huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang SP.001.16.01 27/1/2016 Thu hồi theo quyết định số  48/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017
7 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và trang trí nội thất Thiên Phúc HT.004.16.99 04/12/2016 Thu hồi theo quyết định số  49/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017

Tin tức liên quan