STTTÊN KHÁCH HÀNGSỐ GIẤY CHỨNG NHẬNNGÀY CẤPTHỜI GIAN THU HỒILÝ DO THU HỒIGHI CHÚ
1Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuốc thú y Công Nghệ XanhHQ.07.017621/06/2019Thu hồi theo quyết định số 176/2020/QĐ-BQC ngày 25/05/2020BQC đã gửi công ty Thông báo đánh giá giám sát định kỳ. Tuy nhiên, qua nhiều lần thông báo Công ty vẫn chưa thực hiện đánh giá giám sát.
2

If you’re currently a college student, consider hiring an essay helper to finish your work for you. This is the best option for students who value quality content and the personal touch. Experts in the area is assigned to each order. They’ll ensure the essay that you get will meet your needs. Essay helper’s experience and thousands writing grader of satisfied customers provide a safe and enjoyable satisfaction. Three main motives to employ a helper: