Sứ mệnh

     BQC góp phần tạo ra các giá trị, sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao chất lượng, thúc đẩy kinh tế quốc gia thông qua việc cung cấp dịch vụ chứng nhận và đánh giá. Là tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ tin cậy cho tất cả các bên liên quan.

Tầm nhìn

Trong tương lai BQC hướng tới là một tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu.