Văn phòng Chứng nhận chất lượng (BQC) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp được Hội đồng Bộ trưởng – nay là Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và hoạt động).
BQC là Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1277/QĐ-LHH ngày 17/9/2007 (Chi tiết Quyết định xem tại đây).
Văn phòng Chứng nhận chất lượng có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ về hoạt động tài chính.

I. LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121 BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
* Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng chính gồm:
– Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các dịch vụ khoa học và công nghệ.
– Làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức Việt Nam.
Trang Web của Liên hiệp Hội: http://www.vusta.vn/vi/
II. GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG – BQC
– Giám đốc Văn phòng Chứng nhận chất lượng BQC được Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bổ nhiệm và được Bộ Khoa học và Công nghệ thừa nhận thông qua Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo Luật Khoa học và Công nghệ.
– Nhiệm kỳ của Giám đốc Văn phòng là 05 năm, Giám đốc là người chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ hoạt động của Văn phòng, giữ vai trò chủ tài khoản và định hướng phát triển, quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của BQC.
III. HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
– Tập hợp các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, có vai trò tư vấn và hỗ trợ Giám đốc Văn phòng BQC định hướng phát triển dịch vụ và xây dựng các yếu tố kỹ thuật theo từng chuyên ngành/từng lĩnh vực chứng nhận.
– Hội đồng cố vấn của BQC đều là các chuyên viên nhà nước đã nghỉ hưu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế.
– Hội đồng cố vấn lập ra Ban thẩm xét có trách nhiệm thẩm xét toàn bộ hồ sơ đánh giá chứng nhận trước khi trình Giám đốc phê duyệt.
IV. HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
– Giữ vai trò đảm bảo tính khách quan, công bằng trong hoạt động đánh giá chứng nhận của BQC, giám sát định kỳ hoạt động đánh giá của chuyên gia và giám sát tính đầy đủ và đúng pháp lý của các hồ sơ chứng nhận.
– Hội đồng chứng nhận có chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng đến từ cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia kỹ thuật theo lĩnh vực và các khách hàng sử dụng dịch vụ của BQC.
V. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG VÀ HỒ CHÍ MINH
– Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ kinh doanh tại khu vực. Hỗ trợ hoạt động bố trí đánh giá chứng nhận/giám định đối với các khách hàng tại khu vực quản lý.
– Hỗ trợ các công việc cho các Phòng ban chuyên môn trực thuộc Văn phòng BQC khi được yêu cầu.
– Các chi nhánh có Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng về quyết định của mình trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh.
VI. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN
1. Phòng Kinh doanh (tên tiếng anh Business Department viết tắt là BD)
– Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ và chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình đánh giá chứng nhận.
2. Phòng Chứng nhận (tên tiếng anh Certification Department viết tắt là CD)
– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận, bố trí lịch đánh giá, tập hợp hồ sơ sau đánh giá để chuyển Ban thẩm xét thẩm tra trước khi trình giám đốc ký duyệt.
3. Phòng dịch vụ đào tạo và quản lý chuyên gia (tên tiếng anh Department of Training services and Management Auditors viết tắt là TAD)
– Xây dựng các Chương trình đào tạo cho các dịch vụ đào tạo chuyên gia đánh giá, đào tạo nhân viên QA, QC và đào tạo các tiêu chuẩn ISO, Tiêu chuẩn/Quy chuẩn chuyên ngành.
– Phát triển hệ thống chuyên gia fulltime và partime để đáp ứng sự phát triển của các dịch vụ chứng nhận trong phạm vi cả nước.
– Thẩm tra hồ sơ phê duyệt chuyên gia đánh giá trình Giám đốc phê duyệt chuyên gia và phê duyệt bổ sung code cho chuyên gia. Theo dõi và cập nhật thường xuyên năng lực chuyên gia và định kỳ đánh giá chứng kiến (witness) năng lực chuyên gia.
4. Phòng Giám định và kiểm tra hàng hóa (tên tiếng anh Inspection Department viết tắt là ID)
– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký giám định thương mại hoặc giám định chất lượng chuyên ngành theo chỉ định hoặc hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng hàng hóa theo nhu cầu riêng  của khách hàng.
5. Phòng Hành chính – Tổng hợp (tên tiếng anh Administrator Department viết tắt là AD)
– Chịu trách nhiệm về các hoạt động hành chính, tài chính cho hoạt động của Văn phòng và các chi nhánh của văn phòng.