Chúng tôi là đơn vị theo sự ủy quyền của Tổ chức công nhận quốc tế UASL chứng nhận cho các doanh nghiệp, sản phẩm được đánh giá tất cả các Giấy chứng nhận được công nhận sẽ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới và tra cứu online nhanh chóng,

Các lĩnh vực chứng nhận của Tổ chứng công nhận quốc tế UASL